Ngày Thông tin
02/05/2024 CBTT-VGP GIẢI TRÌNH BÁO CÁO KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CHỨNG KHOÁN BỊ ĐƯA VÀO DIỆN CẢNH BÁO
17/07/2024 CBTT-HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT NĂM 2023
16/04/2024 CBTT-GIẢI TRÌNH VIỆC CHẬM BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023
16/04/2024 CBTT-BCKQ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
05/04/2024 CBTT-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
28/03/2024 CBTT-THÀNH LẬP BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ CÔNG TY
15/11/2023 CBTT-THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
13/11/2023 CBTT-THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ DS SỞ HỮU CHỨNG KHOANS CỦA VSD
10/11/2023 CBTT-TB và NQ.HĐQT NGÀY 10.11.2023 VV CHỐT DS CỔ ĐÔNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021
11/07/2023 CBTT-NQ.HĐQT VÊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
07/07/2023 CBTT- VỀ VIỆC RA KHỎI DIỆN BỊ CẢNH BẢO
04/07/2023 CBTT-TB THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT
21/11/2023 CBTT-NQ.HĐQT VỀ GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
28/04/2023 CBTT-NQ.HĐQT VỀ THÔNG QUA NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIÊN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2023
11/04/2023 CBTT VỀ VIỆC ĐƯA RA KHỎI DIỆN BỊ ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH
16/03/2023 CBTT-NQ.HĐQT VỀ GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ NĂM 2023
03/11/2022 CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
19/09/2022 CBTT-NQ.HĐT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020
05/04/2022 CBTT-NQ.HĐQT VỀ TẠM HOÃN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
08/03/2022 CBTT-NQ.HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
18/10/2021 CBTT-NQ.HĐQT VÊ HUỶ DS CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021, NGÀY ĐĂNG KÝ, CUỐI CÙNG, NGÀY TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
26/05/2021 CBTT-NQ.HĐQT VỀ HOÃN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 DO DỊCH COVID 19
24/05/2021 CBTT-NQ.HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
24/09/2020 CBTT-.NQ.HĐQT VỀ BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2021
11/08/2020 CBTT-NQ.HĐQT VỀ TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018-2019