Ngày Thông tin
29/06/2024 CBTT-BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026
29/06/2024 CBTT- TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
29/06/2024 CBTT-BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
28/06/2024 CBTT-ĐƠN ĐỀ CỬ VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN HĐQT ỨNG CỬ TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
19/06/2024 CBTT-UỶ QUYỀN ÔNG PHẠM NGỌC QUỲNH-TV HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA HĐQT TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
14/06/2024 CBTT-SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
06/06/2024 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
07/05/2024 CBTT- TB 990.VSDC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN 
06/05/2024 CBTT- NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
11/03/2024 CBTT-NQ HĐQT VV GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
28/06/2023 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
09/11/2022 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
09/12/2021 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
24/09/2020 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020
30/06/2020 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
08/06/2018 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
30/06/2017 CBTT-BỘ TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
30/06/2016 CBTT-ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016