Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

STT

Chỉ tiêu

ĐV tính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

1

Cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

 

%

 

13,26

86,74

 

11,19

88,81

2

Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn

 

%

 

5,53

94,47

 

12,26

87,74

3

Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành

 

Lần

 

3,08

15,68

 

0,20

7,24

4

Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

 

 

%

 

9,89

7,27

 

10,46

 

13,32

13,82

 

15,18

  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1636720 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany